Ελληνική Λύση: «Ζητούν μέλη του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Καλύμνου "ΞΕΝΙΑΣ" την διαγραφή των τελών Παρεπιδημούντων»

Ελληνική Λύση: «Ζητούν μέλη του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Καλύμνου "ΞΕΝΙΑΣ" την διαγραφή των τελών Παρεπιδημούντων» www.protothema.gr

Ερώτηση που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση με Αριθμό Πρωτοκόλλου 8178/21-07-2021 σχετικά με το θέμα «Ζητούν μέλη του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Καλύμνου "ΞΕΝΙΑΣ" την διαγραφή των τελών Παρεπιδημούντων» και την απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Του:               Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ:            Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών Τον κ. Υπουργό Τουρισμού Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ:           «Ζητούν μέλη του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Καλύμνου “ΞΕΝΙΑΣ” την διαγραφή των Τελών Παρεπιδημούντων»

 

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από μέλη του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Καλύμνου, «ΞΕΝΙΑΣ», τα Τέλη Παρεπιδημούντων 0,5% (ή Τέλος Διαμονής) στα οποία υπόκεινται όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, εμποδίζουν τις ως άνω επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στα πάγια έξοδά τους, στα έξοδα επαναλειτουργίας τους και στα χρέη τους, που έχουν συσσωρευτεί, εξαιτίας της πρωτόγνωρης κατάστασης απραξίας, που βίωσαν στην τουριστική σεζόν του 2020 και ήδη βιώνουν στην αντίστοιχη που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς, η τωρινή σεζόν διαφαίνεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ως άνω, ακόμα χειρότερη από την προηγούμενη. Ζητούν τα ως άνω μέλη του συλλόγου «ΞΕΝΙΑΣ» να μεσολαβήσουμε, ώστε να διαγραφούν τα Τέλη Παρεπιδημούντων από τις πληρωτέες οφειλές προς τους Δήμους της χώρας μας, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι επιχειρηματίες τουρισμού στα έξοδά τους.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

 

Προτίθεσθε να μεριμνήσετε κατάλληλα για την απαλοιφή της οφειλής των ως άνω Τελών Παρεπιδημούντων, κατά το μερίδιο ευθύνης που σας αναλογεί, στα οποία υπόκεινται όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, εξαιτίας των έκτακτων και εξαιρετικών συνθηκών ύφεσης, που βιώνει ο τουριστικός κλάδος της χώρας μας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8178/21-07-2021 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, το οποίο αρχικά επιβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α' 136) και από 01-01-2009 ορίζεται σε ποσοστό 0,5%, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3756/2009 (Α' 53), υπόκεινται τα κύρια ή μη κύρια τουριστικά καταλύματα [κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155)], όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα κ.α.. Το τέλος αυτό, υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου μισθώματος κλίνης, δωματίου ή θέσεως σε camping [παρ. 1 και 4 άρθρου 6 ν. 1080/1980 (Α'246)]. Ως μίσθωμα επί του οποίου υπολογίζεται το τέλος, λαμβάνεται υπόψη η τιμή κλίνης (διανυκτέρευσης) χωρίς τις τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις για διατροφή, κλιματισμό κ.λπ. Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, βαρύνει τον πελάτη (μισθωτή), από τον οποίο το εισπράττει υποχρεωτικά ο εκμισθωτής και το αποδίδει με δική του ευθύνη στο δικαιούχο δήμο (παρ. 3 άρθρου 6 ν. 1080/1980), μέσα στην προθεσμία απόδοσης του Φ.Π.Α. [άρθρο 17 ν. 2130/1993 (Α' 62)].

Στην παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), προβλέπεται ρητά ότι, σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλονται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω άρθρου εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που ισχύουν και με τις οποίες ενεργοποιούνται και εξειδικεύονται οι ανωτέρω προβλέψεις, εφαρμόζονται αναλογικά κατά την παρ. 4 του άρθρου 167 του ν. 3463/2006 (Α' 114) και για τις οφειλές των εν λόγω επιχειρήσεων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα.

Περαιτέρω, με τα άρθρα 165 έως 172 του ν. 4764/2020 (Α' 256), όπως ισχύουν με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4807/2021 (Α' 96), θεσμοθετήθηκε έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, σε έως και εκατό (100) δόσεις, υπό τις προϋποθέσεις που Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6103a9a78a68974e36209e39 στις 02/09/21 08:54 τίθενται στα ανωτέρω άρθρα. Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση, είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού, στο χρονικό διάστημα από 15-02-2020 έως 30-06-2021. Στη ρύθμιση μπορεί να υπάγονται και οφειλές, που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου.

Κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω άρθρου 165, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 18440/2021 (Β' 961) κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, στην οποία ορίστηκαν ως δικαιούχοι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση: «α) οι επιχειρήσεις - νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, ββ) είναι άνεργοι, βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19».

Τέλος, επισημαίνουμε ότι διαγραφή κάθε είδους χρεών προς τους δήμους γίνεται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 174 του ν. 3463/2006.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 06 September 2021 11:21
Kalymnian's Voice *

Administrator of kalymniansvoice.gr media website.

https://kalymniansvoice.gr/

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Ad Sidebar